Нөхцөл

Ашигт малтмалын газар
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3,
Засгийн газрын 12-р байр баруун жигүүр

и-мэйл хаяг: info@mram.gov.mn

Лавлагаа мэдээллийн төвийн утас: +51-263678

Факс: 11-310370
Вэб администратор утас: +51-263936

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Үйлчилгээний нөхцөл

АМГ нь тус цахим хуудас, мэдээлэл болон функцуудийг хэрэглэгчдэд аль болох хэрэглэхэд амархан бөгөөд алдаагүй байдлаар хүргэхийг эрмэлзэж байна. Мэдээллийг шинэлэг, алдаагүй бөгөөд үнэн зөвөөр цахим хуудсанд байрлуулдаг.

Цахим хуудасны бүтэц, мэдээлэл болон функц нь шаардлагын дагуу өөрчлөгдөх магадлалтай. Бидний цахим хуудас дахь мэдээ, мэдээлэл алдаатай, бүрэн гүйцэд болон ойлгомжтой бус байвал бидэнд энэ тухай холбоо барих маягтыг ашиглан мэдээлнэ үү.

Лавлагаа болон холбоос

Бид хэдийгээр бусад интернет хуудасны хаягийг заахдаа сайн нягталсны үндсэн дээр сонгохыг хичээдэг боловч эдгээр шууд болон шууд бусаар зөвлөмж болгосон гаднын интернет хуудасны („линк”) агуулга, хэлбэрт аливаа байдлаар нөлөөлөх боломжгүй юм. Иймээс бид өөрсдийн зөвлөмж болгосон гаднын интернет хуудасны агуулгын үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байдлыг хариуцахгүй.

Зохиогчийн эрх

Энэ вэбсайт дээрх мэдээлэл нь АМГ-ын зохиогчийн эрхэд хамаарагдана. Биднээс урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр мэдээ, мэдээллийг бүрнээр нь буюу хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах, орчуулах буюу өөр бусад арга замаар хэрэглэх, ашиглахыг хориглоно.

Хувь хүний мэдээлэл

Интернэтэд оруулах хувь хүний буюу бизнесийн мэдээллийг (мэйл хаяг, нэр, хаяг г.м.) гагцхүү сайн дурын үндсэн дээр тавих бөгөөд эдгээр өгөдлийг АМГ нь ямар нэгэн гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй.

Ямар нэгэн сурталчилгааны зорилгоор хаяг, утас, факсын дугаар болон и-мэйл хаягийг ашиглахыг хориглоно.

 

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын анхааралд
07/07/2014
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын...
Кадастрын вэб хуудас
16/06/2013
Кадастрын онлайн системийг ашиглаж өргөдөл гаргах чөлөөтэй талбайг олж давхцлыг шалгах, сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээлэл авах, тухайн өргөдлийн процесс нь аль шатандаа байгааг үзэх, аймаг болон сумын засаг дарга, холбогдох ажилтнууд кадастрын...